The Schedule of DMMOOC 2017

Workshop Opening: 9:00 – 9:05

Keynote (TBD): 9:05 – 10:00

Oral Session 1: 10:00 – 12:00

1. MOOCon: A Framework for Semi-supervised Concept Extraction from MOOC Content
Zhuoxuan Jiang, Yan Zhang and Xiaoming Li
2. Exploring N-gram Features in Clickstream Data for MOOC Learning Achievement Prediction
Xiao Li, Ting Wang and Huaimin Wang
3. Predicting Student Examinee Rate in Massive Open Online Courses
Wei Lu, Tongtong Wang, Min Jiao, Xiaoying Zhang, Shan Wang, Xiaoyong Du and Hong Chen
4. Task Assignment of Peer Grading in MOOCs
Yong Han, Wenjun Wu and Yanjun Pu

Oral Session 2: 13:30 – 14:30

1. Predicting Honors Student Performance Using RBFNN and PCA Method
Moke Xu, Yu Liang and Wenjun Wu
2. Towards Economic Models for MOOC Pricing Strategy Design
Yongzheng Jia, Zhengyang Song, Xiaolan Bai and Wei Xu
3. Using Pull-Based Collaborative Development Model in Software Engineering Courses: An Case Study
Yao Lu, Xinjun Mao, Gang Yin, Tao Wang and Yu Bai

Oral Session 3: 15:00 – 16:40

1. DKG: An Expanded Knowledge Base for Online Course
Haimeng Duan, Yuanhao Zheng, Lei Shi, Chonghong Jin, Hongwei Zeng and Jun Liu
2. What Decides the Dropout in MOOCs
Xiaohang Lu, Shengqing Wang, Junjie Huang, Wenguang Chen and Zengwang Yan
3. A Method of Constructing the Mapping Knowledge Domains in Chinese Based on the Online Courses
Zhengzhou Zhu, Yang Li, Youming Zhang and Zhonghai Wu
4. Social Friendship-Aware Courses Arrangement in MOOCs
Yuan Liang
5. Quality-Aware Crowdsourcing Curriculum Recommendation in MOOCs
Yunpeng Gao
6. Crowdsourcing based Teaching Assistant Arrangement for MOOC
Dezhi Sun and Bo Liu
7. Quantitative Analysis of Learning Data in A Programming Course
Yu Bai, Liqian Chen, Gang Yin, Xinjun Mao, Ye Deng, Tao Wang and Huaimin Wang